De stichting ouderraad van de Toverbal heeft als doel:

 • Het organiseren van activiteiten met een wezenlijke positieve bijdrage aan het schoolklimaat (als jus over de aardappelen).
 • De interesse van de ouders voor hun kinderen op school te vergroten. Samenwerking tussen school en ouders te bevorderen.
 • De belangen van ouders bij de medezeggenschapsraad, de schoolleiding en het bestuur te behartigen.

De ouderraad heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester welke het dagelijks bestuur vormen en daarnaast momenteel 7 leden. We streven ernaar dat voor elke groep een afgevaardigde in de ouderraad zitting neemt. De OR vergadert 1x per 5 a 6 weken op de donderdagavond en daarbij is ook altijd 1 teamlid en de directeur aanwezig. Deze vergaderingen zijn openbaar en mag door elke ouder worden bijgewoond (voor data zie schoolkalender).

Tijdens een jaarvergadering wordt verantwoording afgelegd over het inhoudelijk en financieel gevoerde beleid.

Activiteiten worden voorbereid door zogenaamde commissies. Deze commissies bestaan uit 3-5 ouders van de OR en een of meerdere teamleden. Zij staan garant voor de organisatie maar zullen daar waar nodig ook hulp inroepen van andere ouders welke geen OR-lid zijn.

De OR vraagt bij aanvang van het schooljaar een vrijwillige financiŽle bijdrage aan alle ouders van Ä27,50 per kind. De ouderbijdrage kunt u overmaken op IBAN nummer: NL06RABO0173958486 t.n.v. de Stichting Ouderraad Basisschool de Toverbal, onder vermelding van de naam en groep van uw kind(eren). Van dit bedrag is de helft bestemd voor het schoolreisje. Met de andere helft bekostigt de OR activiteiten zoals sportwedstrijden, de avondvierdaagse, het sinterklaasfeest, de kerstviering, carnaval enz.. De ouderbijdrage is vrijwillig, maar het niet betalen heeft consequenties voor de deelname aan activiteiten die door de Ouderraad georganiseerd worden. Het is altijd mogelijk om in overleg met de penningmeester of directeur een betalingsregeling af te spreken. Extra financiŽle middelen komen van b.v. de kledinginzameling (kledinginzameling.nl).

Als OR streven we naar leuke activiteiten met veel gezelligheid tijdens de voorbereidingen en de uitvoering, zoals :

 • Introductieweek: activiteiten in de eerste week van het nieuwe schooljaar.
 • Sinterklaas: contracteert de Sint en zijn Pieten voor een bezoek aan school. (en natuurlijk ontbreken daarbij de cadeautjes niet)
 • Kerst: aankleding van de aula en een activiteit. (zoals kerstontbijt, kerstmarkt, kerstviering)
 • Carnaval: organiseren van zowel de proclamatie van Prins en Prinses en het carnavalsbal.
 • Pasen: de onderbouw gaat eieren zoeken in het St. Anna bos, voor de bovenbouw is er een chocolade traktatie.
 • Schoolfotograaf: contracteren van de fotograaf, snoetenpoetsen en stylen tijdens de foto-dag, zorgt dat alle fotoĎs bij de kinderen terecht komen en de betaling bij de fotograaf.
 • Jeugdvierdaagse: organiseert de jeugdvierdaagse voor alle deelnemende kinderen van de Toverbal, wijst begeleiding toe aan groepen en zorgt dat de t-shirts worden gewassen.
 • Sportdag: een sportdag voor alle leerlingen, altijd weer heel leuk.
 • Schoolreis: Voor alle leerlingen een leuke schoolreis.

En verder:

 • De OR ziet toe op financiŽle afwikkeling van het overblijven.
 • De OR zorgt voor versiering van het klaslokaal en een kleinigheidje voor een leerkracht die jarig is.
 • De OR zorgt voor een presentje voor de leerkracht aan het einde van het schooljaar.


Voor de samenstelling van de Ouderraad verwijzen wij u naar de schoolkalender.