Op deze pagina wordt u vanaf nu regelmatig op de hoogte gehouden van nieuws uit en door de MR van de Toverbal.

Leden van de MR
Namens de ouders
Chantal Verhoeven
Ahmet Ouaazzi
Jasper Schram

Namens het team
Marion Lucassen (secretariaat)
Monique Schillings (voorzitter)  
Sandy van Vegchel (penningmeester)   

De MR is bereikbaar via mr@de-toverbal.nl

Vergadering
Voor de juiste vergaderdata en tijd, raadpleeg de schoolkalender.
Gedurende het schooljaar komen er veel zaken aan de orde, die ouders en leraren betreffen.
Een overzicht vindt u hier.

Notulen van MR vergaderingen
De vergaderingen van de MR en de notulen van de vergaderingen zijn openbaar.
Op deze pagina vindt u vanaf nu de (goedgekeurde) notulen van de laatste vergaderingen van het lopende schooljaar.

Jaarverslag MR De Toverbal 2015-2016 
Notulen september 2016
Notulen oktober 2016
Notulen december 2016
Notulen 19-06-2017
Jaarverslag MR 2016-2017

Uit de schoolgids
6.4 De Medezeggenschapsraad (MR)

De Medezeggenschapsraad is een wettelijk verplichte raad, bestaande uit een vertegenwoordiging van ouders en van het onderwijzend personeel om inspraak en medezeggenschap vorm te geven.
De MR is 'bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden de school betreffende en aan het bevoegd gezag voorstellen te doen en standpunten bekend maken', zo staat in het reglement. In dit reglement is verder uiteengezet op welke punten het bestuur instemming van de MR nodig heeft om tot besluiten te komen. De MR speelt dus een belangrijke rol op school. Hier kunnen ouders en personeel invloed uitoefenen op het te voeren beleid en waken over de eigen identiteit. Goede informatievoorziening van de achterban is van belang voor de MR om haar taak goed te kunnen uitvoeren.

De MR houdt zich onder andere bezig met:

  • meedenken en inspraak hebben in en goedkeuren van het schoolplan;
  • meedenken en inspraak hebben in alle beleidsontwikkelingen van de school;
  • volgen van de onderwijskundige ontwikkelingen van de school;
  • instemmen met de schooltijden en het vakantierooster;
  • volgen van en deelnemen aan de procedure van benoeming nieuw personeel.

De MR vergadert gemiddeld 1 maal per maand. De MR van de Toverbal bestaat uit drie ouders en drie teamleden. De directeur is adviseur van de MR en vertegenwoordigt het bestuur. De leden hebben zitting voor een periode van drie jaar. Elk jaar is van elke geleding 1 lid aftredend en mogelijk herkiesbaar. Verkiezingen vinden plaats einde schooljaar. De MR-vergaderingen zijn in het algemeen openbaar en het verslag kunt u hierboven vinden in de notulen.